Inside Haili's

IMG_5452

Inside Haili’s

Laulau and stew plate lunch
Haili's