Stewed Hamburg Steak!

Stewed Hamburg Steak!

Stewed Hamburg Steak!

Nom.
Fry this egg up.