Frying the wings

Frying the wings

Tebasaki glaze
Sui gyoza!